“Enlarge My Heart” (Psalm 119:25-32)

The more sufferings we have, sapat na excuse ba yun for us to spend less time in the Word and prayer, para mabawasan ang commitment natin sa Panginoon? No, hangga't nadaragdagan pa nga ang mga sufferings natin, nadaragdagan din ang reasons na meron tayo - the more we need God, the more we need to pray, the more we need to listen to his Word.

Advertisements

“Rightly Handling the Word”: Applying Sola Scriptura (by Aldrin Capili)

"Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth" (2 Tim. 2:15 ESV). "Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan" (ASD). https://www.audiomack.com/song/derick-parfan/rightly-handling-the-word-applying-sola-scriptura Listen on YouTube  |... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: