Highlights: “The Gospel According to God”

“Jesus received no help or succor in his death. He suffered under the relentless, unrelieved terrors of divine wrath and fury against sin. God arrived in the blackness at Calvary to bring judgment, not on the ungodly, but on his Son. God brought the outer darkness of hell to Calvary that day as he unleashed the full extent of his wrath against the sins of all who would ever believe in Jesus Christ. Infinite wrath moved by infinite righteousness brought infinite punishment on the eternal Son.”

Featured post

Ang Ika-Walong Utos

Kung sa Diyos ang tiwala mo na magbibigay ng lahat ng kailangan mo, hindi ka maghahanap sa iba, hindi mo aangkinin o pagnanasahan man lang ang hindi para sa 'yo. “Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hindi kita iiwan ni pababayaan man'" (Heb 13:5 MBB).

Featured post

Ang Ika-Pitong Utos

Nilagay ng Diyos ang mga sexual and relational boundaries na 'to for our good and for his glory. Alam ng Diyos, in his wise design, na ang sexual intimacy para maging good for us and glorifying to him ay sa relasyon lang ng mag-asawa.

Featured post

Ang Ika-Anim na Utos

Kapag nakikita mo na itong "murder" ay ginagawa lang ng mga kriminal, you see the problem as outside of you. You feel better than other people, nagiging self-righteous ka. Kasi di mo nakikita na this "murder" is also in your heart. Hayaan mo ngayon na itong utos/batas na 'to ay magsilbing salamin sa kundisyon ng puso mo. Not primarily for others, but for you.

Featured post

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: